Jarro mug Tsuji 1600
Taza café Tsuji 1600
Taza te Tsuji 1600
Bandeja GN 1/4 de 15 cms.
Bandeja GN 1/4 de 10 cms.
Bandeja GN 1/4 de 6,5 cms.
Bandeja GN 1/6 de 15 cms.
Bandeja GN 1/6 de 10 cms.
Bandeja GN 1/6 de 6,5 cms.
Bandeja GN 1/9 de 10 cms.
Bandeja GN 1/9 de 6,5 cms.
Cortapapas 1 corte vertical